derivatrives_markets_header

Derivatives_Markets_Sticky_Menu

Derivatives_Markets_content2

Η Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2020, με την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών της πραγματοποιείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), ενώ η εκκαθάριση των συναλλαγών, έχοντας το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου, πραγματοποιείται από την  ATHEXClear, μίας από τις εταιρείες μέλη του Ομίλου Ελληνικών Χρηματιστηρίων

Τα παράγωγα είναι οικονομικά συμβόλαια των οποίων η αξία συνδέεται με μια υποκείμενη αξία. Θεωρούνται πολύπλοκα οικονομικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για λόγους όπως η μείωση του οικονομικού κινδύνου και μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε επιπλέον Αγορές. 

Η συμμετοχή σε μία τέτοιου είδους αγορά δημιουργεί νέες δυνατότητες μειώνοντας τους κινδύνους λόγω αυξομειώσεων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας προσφέρει τη διαφάνεια και αξιοπιστία που χρειάζεται η εταιρεία σας για να προστατευτεί από ξαφνικές αυξήσεις των τιμών, δίνοντας σας τη δυνατότητα να "κλειδώσετε" από τώρα μελλοντικές τιμές ενέργειας. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πως να αποκτήσετε την Ιδιότητα Μέλους, την παραίτηση από την Ιδιότητα Μέλους αλλά και κάθε άλλο σχετικό θέμα εδώ.


 

Προιόντα

 

Στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ διαπραγματεύονται Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης με χρηματικό διακανονισμό (financially settled) ενώ για τα Μέλη ή τους πελάτες Μελών που είναι ταυτόχρονα Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δίνεται η δυνατότητα προαιρετικού φυσικού διακανονισμού των μηνιαίων συμβολαίων τους. Η υποκείμενη αξία των ΣΜΕ αφορά ενεργειακούς δείκτες της αγοράς (άμεσης) φυσικής παράδοσης (spot). Υπολογίζονται βάσει του προφίλ φορτίου βάσης (baseload), που προβλέπει σταθερό ρυθμό παράδοσης ενέργειας για όλες τις ώρες, από Δευτέρα έως Κυριακή και του προφίλ φορτίου αιχμής (peakload), που προβλέπει σταθερό ρυθμό παράδοσης ενέργειας από τις 08:00 έως τις 20:00 CET, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η διάρκεια των συμβολαίων μπορεί να είναι μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια.

Τα συμβόλαια που διαπραγματεύονται είναι:

συμβολαιο διαρκεια παραδοσησ περιοδοσ παραδοσησ

Βάσης

Μηνιαίο

Τριμηνιαίο

Ετήσιο

Ο τρέχων και οι έξι επόμενοι μήνες

Τα τέσσερα επόμενα τρίμηνα

Το επόμενο έτος

Αιχμής

Μηνιαίο

Τριμηνιαίο

Ετήσιο

Ο τρέχων και οι έξι επόμενοι μήνες

Τα τέσσερα επόμενα τρίμηνα

Το επόμενο έτος

 

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι διαθέσιμα εδώ.


Βασικές Πληροφορίες Μέσων Διαπραγμάτευσης

 

Documentation and key information of Traded Instruments

Key Information Documents FILE

KID - Electricity Base Load Futures

KID - Electricity Peak Load Futures

 


Συναλλαγές

 

Τα παράγωγα είναι οικονομικά συμβόλαια των οποίων η αξία συνδέεται με μια υποκείμενη αξία. Θεωρούνται πολύπλοκα οικονομικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για λόγους όπως η μείωση του οικονομικού κινδύνου και μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε επιπλέον Αγορές.

Πλεονεκτήματα της νέας Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς

   Μία αγορά συμβατή με την MiFID II και Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο που πληροί τις προδιαγραφές του EMIR, αυξάνει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα, μειώνοντας την έκθεση του αντισυμβαλλομένου σε χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.

   Οι δυνατότητες αντιστάθμισης του κινδύνου ενισχύονται καθώς όλοι οι Συμμετέχοντες στην αγορά (Παραγωγοί, Προμηθευτές, Έμποροι, Εκπρόσωποι ΑΠΕ) μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο από απρόβλεπτες τιμές στην Αγορά της Επόμενης Μέρας.

   Η αντιστάθμιση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου βοηθάει μια εταιρεία επιτρέποντας της να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να σχεδιάσει νέες επιχειρηματικές πρακτικές και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, πράγμα που με τη σειρά του ωφελεί τον τελικό πελάτη, ο οποίος λαμβάνει φθηνότερες και/ή καλύτερες υπηρεσίες.

   Η προαιρετική φυσική παράδοση στην Αγορά Επόμενης Μέρας σύμφωνα με τη θέση του εκάστοτε Μελλοντικού Συμβολαίου μπορεί να εξυπηρετήσει τους συμμετέχοντες της Spot αγοράς με απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες.

   Η ρευστότητα, ζωτικής σημασίας στα αρχικά στάδια, συγκεντρώνεται σε μία αγορά

   Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα

   Δεν απαιτείται από τους αγοραστές και τους πωλητές να ζητήσουν φυσική παράδοση

Για την διεκπεραίωση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων απαιτείται η απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους από το ΕΧΕ. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων μπορείτε να βρείτε εδώ.


Ημερολόγιο

 
trading calendar file
Trading calendar 2023
Trading calendar 2024
Trading calendar 2025

 

Εκκαθάριση

 

Η ATHEXClear ενεργεί ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος για την εκκαθάριση των συναλλαγών της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς. Στη διαδικασία της εκκαθάρισης αντισυμβαλλόμενα μέρη της ATHEXClear είναι τα Εκκαθαριστικά Μέλη της συγκεκριμένης Αγοράς. Η εκκαθάριση των συναλλαγών διενεργείται από την ATHEXClear σε επίπεδο Λογαριασμών Εκκαθάρισης.

Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης τουλάχιστον έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας και έναν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου. Επιπλέον Λογαριασμοί Εκκαθάρισης, Πελάτη ή Πελατείας μπορεί να δημιουργηθούν μετά από σχετικό αίτημα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη ή τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη συμμετέχουν στην εκκαθάρηση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης της ATHEXClear.

Trading _Contact


Τμήμα Υποστήριξης Αγορών ΕΧΕ

E-mail : trading@enexgroup.gr
Τηλ : (+30) 210 33 66 845