Header_market_menu

Commodities_Markets_Sticky_Menu

Commodities_Markets_title

Αγορές Ενέργειας

Energy Markets

To Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) για τις Ζώνες Προσφοράς της Ελλάδας, λειτουργεί τις Οργανωμένες Χρηματιστηριακές Αγορές Ενέργειας και παρέχει τον χώρο διαπραγμάτευσης και τις πλατφόρμες διενέργειας συναλλαγών στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών και στην δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου χώρο εμπορίας της ενέργειας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Η αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια, το χαμηλό κόστος συναλλαγών και την εξάλειψη του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Το Τμήμα Λειτουργίας Αγορών και Υποστήριξης Μελών αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για τις καθημερινές λειτουργίες των Μελών αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις Αγορές, την εκτέλεση των συναλλαγών και τις δημοσιεύσεις.

Λειτουργούμε το Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ), το οποίο υποστηρίζεται από τον όμιλο ATHEXGroup, και παρέχουμε εφαρμογές διαπραγμάτευσης βασισμένες στον Ιστό και σε Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (API) για την προσαρμοσμένη στις ατομικές απαιτήσεις κάθε μέλους διαχείριση των μεθόδων διαπργμάτευσης. Το ΣΣΑΕ υποστηρίζει όλα τα τυποποιημένα προϊόντα και τύπους εντολών της Περιφερειακής Σύζευξης Αγορών (PCR) που χρησιμοποιούνται στην Σύζευξη Αγοράς Επόμενης Ημέρας των Ευρωπαϊκών Αγορών και παρέχει δυνατότητες επέκτασης και εξυπηρέτησης τοπικών και περιφερειακών ενδοημερήσιων αγορών και δημοπρασιών. 


Αγορά Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Στο πλαίσιο της Ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΧΕ διαχειρίζεται την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά κατά τα πρότυπα του Μοντέλου Στόχου.

Η Αγορά Επόμενης Ημέρας διαπραγματεύεται προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα και με δυνατότητα δήλωσης ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων που αποκτήθηκαν από την Προθεσμιακή Αγορά του ΕΧΕ και Διμερών συμβολαίων "Over The Counter".

Η Ενδοημερήσια Αγορά διαπραγματεύεται προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας για φυσική παράδοση την ημέρα εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εντολών συναλλαγών στην αγορά επόμενης ημέρας και περιλαμβάνει τρεις τοπικές Ενδοημερησιες Δημοπρασίες (LIDAs). 


Προϊόντα & Τύποι Εντολών

 

Τα Προϊόντα που δύνανται να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στις Τοπικές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες, για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα που ισούται με μία (1) ώρα αποτελούν τύπους εμπορικών συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας με Φυσική Παράδοση  εντός των Ζωνών Προσφορών του ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς. 

Οι τύποι Εντολών, τα οποία υποστηρίζονται από τον Αλγόριθμο Σύζευξης Τιμών, που απορρέουν από τα Προϊόντα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και συνεισφέρουν στη δημιουργία εφικτών προγραμμάτων συναλλαγών αγοράς και πώλησης είναι οι εξής: 

  • Ωριαίες Υβριδικές Εντολές
  • Εντολές Πακέτου
  • Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου
  • Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου

Οι τύποι Εντολών αντιστοιχα στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες είναι οι εξής: 

  • Ωριαίες Υβριδικές Εντολές

Συναλλαγές & Αποτελέσματα

 
Οι συναλλαγές στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργούνται ηλεκτρονικά και σε ανώνυμη μορφή μέσω του Συστήματος Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ).
Τα Αποτελέσματα των Αγορών συνίσταται ως συναλλαγές στις Τιμές Εκκαθάρισης Αγοράς ανά ώρα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης και ανά Ζώνη Προσφορών, στις αποδεκτές ποσότητες ενέργειας των Ωριαίων Υβριδικών Εντολών και στην κατάσταση και στο ποσοστό αποδοχής των Εντολών Πακέτου.

Διόδευση Εντολών για Τρίτους

 

To Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EXE) παρέχει στους Συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσλειτουργίες στα συστήματά τους ή σε άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο ΣΣΑΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα τους, μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ΕΧΕ (υπηρεσία Διόδευσης Εντολών για Τρίτους).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Διόδευσης Εντολών για Τρίτους, μπορείτε να βρείτε εδώ.


Εκπαίδευση

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στις Αγορές Ενέργειας του ΕΧΕ οφείλουν να διαθέτουν, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας. Το ΕΧΕ παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω ημερίδων και ειδικών σεμιναρίων για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και βαθιά γνώση στις Αγορές Ενέργειας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχονται σε Μέλη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επαγγελματίες της αγοράς και σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακού Διαπραγματευτή.

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΧΕ παρέχει στους συμμετέχοντες κατανόηση σχετικά με:

  • Το λεπτομερή σχεδιασμό των Αγορών και τις έννοιες των Κανονισμών Διαπραγμάτευσης,
  • Τα Προϊόντα, τους Τύπους Εντολών και τη χρήση τους στην καθημερινή λειτουργία των Αγορών,
  • Τον κύκλο ζωής των Αγορών,
  • Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των στελεχών των Μελών,
  • Τις βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τις απαιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με το EnEx-Member-Support@enexgroup.gr.


Ημερολόγιο

 
trading calendar file

Trading calendar 2020

Trading calendar 2021

EnEx_Member_Support_Contact


Τμήμα Υποστήριξης Μελών EnExGroup

E-mail : EnEx-Member-Support@enexgroup.gr
Τηλ : (+30) 210 33 66 845,  (+30) 210 33 66 952
Φαξ : (+30) 210 33 66 951