market_coupling_header

PCR_Sticky_Menu

PCR_content

 

Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών

 

Η Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών (PCR) είναι το έργο των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας για την ανάπτυξη μιας ενιαίας λύσης σύζευξης τιμών που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη με σεβασμό των περιορισμών στη χωρητικότητα δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ για μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την κοινωνική ευημερία. Το PCR είναι ανοιχτό σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που επιθυμούν να συμμετάσχουν.


PCR

Το PCR βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: έναν αλγόριθμο, στιβαρή λειτουργία και δυνατότητα αποσυζευγμένων ανταλλαγών ενέργειας.

Ο κοινός αλγόριθμος δίνει ένα δίκαιο και διαφανή προσδιορισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας της επόμενης ημέρας και μια καθαρή θέση μιας περιοχής προσφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε με σεβασμό στα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων αγορών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και των περιορισμών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτιστοποιεί τη συνολική ευημερία και αυξάνει τη διαφάνεια.

Η διαδικασία PCR βασίζεται στην αποκεντρωμένη κοινή χρήση δεδομένων, παρέχοντας μια ισχυρή και ανθεκτική λειτουργία. Η υπηρεσία PCR Matcher and Broker επιτρέπει την ανώνυμη ανταλλαγή εντολών και των περιορισμών δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τον υπολογισμό των τιμών ζώνης προσφοράς και άλλων τιμών αναφοράς και καθαρών θέσεων όλων των περιοχών υποβολής προσφορών.


Ιστορία

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη της PCR υπέγραψαν τη Συμφωνία Συνεργασίας PCR και το Σύμφωνο Συνιδιοκτησίας PCR.

Το έργο λειτουργεί επί του παρόντος από οκτώ Χρηματιστήρια Ενέργειας: EPEX SPOT, GME, HEnEx, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE και TGE. Το PCR χρησιμοποιείται για τη σύζευξη των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία , Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρουσίαση PCR (περίληψη)

Παρουσίαση PCR (λεπτομερής)


Αλγόριθμος EUPHEMIA

Ένα από τα βασικά στοιχεία του έργου PCR είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου σύζευξης ενιαίας τιμής, ο οποίος υιοθετεί το όνομα EUPHEMIA (αρκτικόλεξο του πανευρωπαϊκού αλγόριθμου ολοκλήρωσης αγοράς υβριδικής ηλεκτρικής ενέργειας). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κατανομής ενέργειας, των καθαρών θέσεων και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεγιστοποιώντας τη συνολική ευημερία και αυξάνοντας τη διαφάνεια του υπολογισμού των τιμών και των ροών ενέργειας που οδηγούν σε καθαρές θέσεις.

Euphemia Δημόσια Παρουσίαση

Euphemia Δημόσια Παρουσίαση

Euphemia 10.3 Έκδοση

Τα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Πρωτοβουλίας Σύζευξης Τιμών των Περιφερειών (PCR) φιλοξένησαν το Φόρουμ Euphemia PCR για τους ενδιαφερόμενους του έργου στις Βρυξέλλες στις 11 Ιανουαρίου 2016. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η τρέχουσα έννοια του αλγορίθμου Euphemia, καθώς και οι δυνατότητες και προτάσεις για βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρουσιάσεις:

 

PCR Φόρουμ ενδιαφερομένων

Μη Ομοιόμορφη Τιμολόγηση και Θερμικές Εντολές για την Αγορά Επόμενης Ημέρας


Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη

 

Οι Ενδοημερήσιες Αγορές είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα μέλη της αγοράς να διατηρήσουν τις θέσεις τους ισορροπημένες καθώς οι εγχύσεις ή / και οι απομαστεύσεις ενέργειας μπορεί να αλλάξουν μεταξύ του σταδίου της Day-Ahead και των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο. Η αύξηση της διακεκομμένης παραγωγικής ικανότητας αύξησε τη σημασία των αποτελεσματικών ενδοημερήσιων αγορών.

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα Μοντέλο Στόχου για την Ενιαία Σύζευξη ενδοημερήσιων αγορών (SIDC), που βασίζεται στη συνεχή διαπραγμάτευση ενέργειας όπου η διασυνοριακή χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατανέμεται μέσω έμμεσης συνεχούς κατανομής δυναμικότητας. Αυτό το μοντέλο έχει περιληφθεί στις Οδηγίες Πλαίσιο για Κατανομή Χωρητικότητας και Διαχείριση Συμφόρησης (CACM).

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Ενέργειας (PXs) EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot και OMIE (PXs) ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς δημιουργώντας ένα διαφανές και αποτελεσματικό συνεχές περιβάλλον συναλλαγών εντός της ημέρας, ώστε τα μέλη της αγοράς να ανταλλάσσουν εύκολα τις θέσεις τους εντός της ημέρας.

Η δυνατότητα των μελών της αγοράς να διαπραγματεύονται τις ανισορροπίες θέσης τους βελτιώνεται επομένως σημαντικά, καθώς δεν επωφελούνται μόνο από τη διαθέσιμη ενδοημερήσια ρευστότητα σε εθνικό επίπεδο, αλλά και από τη διαθέσιμη ρευστότητα σε άλλες περιοχές.

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, τα Χρηματιστήρια, μαζί με τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) από 12 χώρες, ξεκίνησαν την πρωτοβουλία που ονομάζεται XBID Market Project, για τη δημιουργία μιας κοινής ολοκληρωμένης Ενδοημερήσιας Διασυνοριακής Αγοράς. Ο σκοπός του XBID Market Project είναι να καταστήσει δυνατή τη συνεχή συναλλαγή μεταξύ ζωνών και να αυξήσει τη συνολική αποτελεσματικότητα των ενδοημερήσιων συναλλαγών στην ενιαία αγορά εντός της ημέρας σε όλη την Ευρώπη. Η ευρύτερη λύση XBID δημιουργεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εντός της ημέρας.

Αυτή η ενιαία λύση Ενδοημερήσιας Διασυνοριακής Αγοράς θα βασίζεται σε ένα κοινό πληροφοριακό σύστημα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής λύσης, που θα συνδέει τα τοπικά συστήματα συναλλαγών που λειτουργούν από τα Χρηματιστήρια Ενέργειας, καθώς και τη διαθέσιμη ικανότητα διασυνοριακής μετάδοσης που παρέχεται από τους ΔΣΜ. Οι εντολές που εισάγονται από συμμετέχοντες στην αγορά σε μια χώρα μπορούν να αντιστοιχιστούν με εντολές που έχουν υποβληθεί παρόμοια από τους συμμετέχοντες στην αγορά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εντός της εμβέλειας των πληροφοριακών συστημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη διασυνοριακή χωρητικότητα.

Η λύση της Ενδοημερήσιας Αγοράς υποστηρίζει τόσο την άμεση (που αποφασίζεται από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές) όσο και την έμμεση συνεχή διαπραγμάτευση και ευθυγραμμίζεται με το Μοντέλο Στόχο της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη ενδοημερήσια αγορά.

EnEx_Member_Support_Contact


Τμήμα Υποστήριξης Αγορών ΕΧΕ

E-mail : trading@enexgroup.gr
Τηλ : (+30) 210 33 66 845,  (+30) 210 33 66 952
Φαξ : (+30) 210 33 66 951