eu_market_int_header

EU_Market_Integration_Sticky_Menu

EuMarketInt_content

H ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας που θα προσφέρει ένα οικονομικά αποδοτικότερο και ανταγωνιστικότερο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ενισχυμένης ασφάλειας και διασυνοριακής αλληλεγγύης με τη συμπερίληψη μεγαλύτερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και βελτιωμένων συστημάτων ενεργειακής απόδοσης. Τα ανωτέρω συνιστούν αδιαμφισβήτητες βάσεις  για την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση σε ένα αποτελεσματικότερο και καθαρότερο ενεργειακό περιβάλλον. Ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ενεργειακή ολοκλήρωση  απαιτεί τόσο την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών όσο και την ευθυγράμμιση των κανόνων  και των πολιτικών των επιμέρους αγορών ενέργειας των κρατών μελών.

 

Στη φάση επίτευξης της  απόλυτα ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής  αγοράς ενέργειας θα εξασφαλίζεται με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο ο ασφαλής και προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω κοινών κανόνων για την αγορά ενέργειας και διασυνοριακών υποδομών, η ενέργεια που θα μπορεί να παραχθεί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραδίδεται σε καταναλωτές σε μια άλλη χώρα. Αυτό θα διατηρεί τις τιμές υπό έλεγχο δημιουργώντας ανταγωνισμό και επιτρέποντας στους καταναλωτές να επιλέγουν προμηθευτές ενέργειας.

Μοντέλο Στόχος

 

Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας προβλέπει ότι η κοινή αγορά θα πρέπει να διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) επιμέρους διαφορετικές αγορές: α) την αγορά επόμενης ημέρας (Day-ahead Market), β) την Ενδοημερήσια αγορά (Intra-Day market) γ) την προθεσμιακή αγορά (Forward Market) και δ) την αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market), δομή που συνιστά το Μοντέλο –Στόχο (Target Model).

Όταν οι αγορές των Χρηματιστηρίων Ενέργειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Μοντέλο-Στόχο είναι σε ενιαία σύζευξη στο μεν επίπεδο αγοράς επόμενης ημέρας διενεργούνται δημοπρασίες (auctions), στο δε επίπεδο ενδοημερήσιας αγοράς πραγματοποιείται συνεχής συναλλαγή (continuous trading), διαδικασίες κατά τις οποίες οι εντολές των Συμμετεχόντων που συλλέγονται αντιστοιχίζονται ενώ ταυτόχρονα κατανέμεται η διαζωνική δυναμικότητα για διαφορετικές ζώνες προσφοράς πανευρωπαϊκά.

Στα πλαίσια της διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου με σκοπό τη μείωση της έκθεσης των εμπλεκόμενων στην αγορά στις διακυμάνσεις των τιμών, λειτουργεί και η οργανωμένη αγορά προθεσμιακών ανταλλαγών ενεργειακών προϊόντων (ενεργειακή χρηματοπιστωτική/αγορά παραγώγων).

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) συνεργάζονται για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της αγοράς ενέργειας στα πλαίσια του εποπτικού τους ρόλου και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.


Σύζευξη Αγορών

 

Πριν από την εισαγωγή της Διασύνδεσης των Αγορών (Market Coupling), η διασυνοριακή δυναμικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αφενός και η ηλεκτρική ενέργεια αφετέρου, έπρεπε να αγοραστούν ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι ένα διαπραγματευόμενο μέλος έπρεπε να διατηρήσει τη διασυνοριακή δυναμικότητα σε ένα πρώτο βήμα, προτού χρησιμοποιήσει αυτή τη δυναμικότητα για να μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια που αγοράστηκε σε ένα δεύτερο βήμα. Το Market Coupling χρησιμοποιεί τις λεγόμενες έμμεσες δημοπρασίες στις οποίες οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν λαμβάνουν μεμονωμένα κατανομές διασυνοριακής δυναμικότητας, απλώς υποβάλλουν προσφορά για την ηλεκτρική ενέργεια στο Χρηματιστήριο. Στη συνέχεια, οι ανταλλαγές ισχύος λαμβάνουν υπόψη τη διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα κατά τη διαδικασία υπολογισμού των τιμών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διαφορά τιμής σε διαφορετικές περιοχές της αγοράς.

 

Με αυτόν τον τρόπο, το Market Coupling μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία, αποφεύγει τον τεχνητό διαχωρισμό των αγορών και στέλνει το πιο σχετικό σήμα τιμών για επενδύσεις σε διασυνοριακές δυνατότητες μεταφοράς. Η αποτελεσματικότητα του συζευγμένης αγοράς αποδεικνύεται επιπλέον από την αυξανόμενη σύγκλιση των τιμών μεταξύ των περιοχών της αγοράς.


Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών

 

Η Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών (PCR) είναι το έργο των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας για την ανάπτυξη μιας ενιαίας λύσης σύζευξης τιμών που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, με σεβασμό στη δυναμικότητα των σχετικών στοιχείων του δικτύου σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ για μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την κοινωνική ευημερία. Το PCR είναι ανοιχτό σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Το έργο εκτελείται επί του παρόντος από εννέα χρηματιστήρια ενέργειας: EPEX SPOT, GME, HΕnEx, Nasdaq, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE και TGE. Το PCR χρησιμοποιείται για τη σύζευξη των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ρουμανία , Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2009 και τα συμβαλλόμενα μέρη της PCR υπέγραψαν τη Συμφωνία Συνεργασίας PCR και τη Συμφωνία Συνιδιοκτησίας PCR τον Ιούνιο του 2012. Ένα από τα βασικά στοιχεία του έργου PCR είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου σύζευξης ενιαίας τιμής, με το όνομα EUPHEMIA (αρκτικόλεξο του πανευρωπαϊκού αλγόριθμου ολοκλήρωσης αγοράς υβριδικής ηλεκτρικής ενέργειας). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κατανομής ενέργειας, των καθαρών θέσεων και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεγιστοποιώντας τη γενική ευημερία και αυξάνοντας τη διαφάνεια του υπολογισμού των τιμών και των ροών ισχύος που οδηγούν σε καθαρές θέσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύζευξη Αγοράς, μπορείτε να βρείτε εδώ.

EnEx_Member_Support_Contact


Τμήμα Υποστήριξης Αγορών ΕΧΕ

E-mail : trading@enexgroup.gr
Τηλ : (+30) 210 33 66 845,  (+30) 210 33 66 952
Φαξ : (+30) 210 33 66 951