Συχνές Ερωτήσεις
Κώδικες και Κανονισμοί

Κώδικες, Κανονισμούς και έντυπα που αφορούν την Ηλεκτρική Ενέργεια δημοσιεύουν επίσης στους ιστότοπούς τους η ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η παρουσίαση των Κανονισμών, Κωδίκων και Εγχειριδίων σε ενιαίο κείμενο έχει άτυπο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει των δημοσιευμένων στο ΦΕΚ  από την ΡΑΕ εκάστοτε τροποποιήσεων των εν λόγω κειμένων, ούτε δύναται να αποτελέσει βάση άντλησης οποιονδήποτε δικαιωμάτων. Λαμβάνει χώρα με μόνο σκοπό την πραγματική διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας