Συχνές Ερωτήσεις
REMIT

Το Δεκέμβριο του 2011, η ΕΕ εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT). Ο Κανονισμός REMIT, εφαρμόζεται στη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και θέτει το πλαίσιο για τον εντοπισμό και αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών που επηρεάζουν τις χονδρικές αγορές ενέργειας. Ειδικότερα:

  • θεσπίζει κανόνες σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 4), την απαγόρευση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 3) και την χειραγώγηση ή την απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς (άρθρο 5), 
  • προβλέπει την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών ενέργειας από τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (άρθρο 7),
  • επιβάλλει την υποχρέωση στα «πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές» να διατηρούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς/διαδικασίες για τον εντοπισμό καταχρηστικών πρακτικών και να ειδοποιούν την εθνική ρυθμιστική αρχή, σε υποψία ύποπτων συναλλαγών (άρθρο 15), 
  • προβλέπει την ίδρυση μητρώων συμμετεχόντων (άρθρο 9) από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (Εθνικό μητρώο) και από τον ACER (Ευρωπαϊκό μητρώο-CEREMP),
  • επιβάλλει την υποχρέωση στους συμμετέχοντες στην αγορά, ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, να παρέχουν στον ACER αναφορές με τις λεπτομέρειες των συναλλαγών (προσδιορισμό προϊόντων, τιμές, ποσότητες, ημερομηνίες, δικαιούχους κ.α.) ενεργειακών προϊόντων χονδρικής (άρθρο 8).

Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΕΕ εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1348/2014, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού REMIT, με τον οποίο ορίζονται κανόνες για την παροχή των δεδομένων συναλλαγών στον ACER, προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες των αναφορών και καθορίζονται οι δίαυλοι, ο χρόνος και η περιοδικότητα αποστολής τους. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό, οι συμμετέχοντες στην αγορά, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Εγγραφή στο μητρώο συμμετεχόντων που τηρεί η εθνική ρυθμιστική αρχή στο Κράτος Μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή δραστηριοποιούνται.
  • Από την 7η Οκτωβρίου 2015, αποστολή στον ACER αναφορών (άρθρο 12) με τις λεπτομέρειες των συναλλαγών ενεργειακών προϊόντων χονδρικής (προσφορές και συναλλαγές) είτε από τους συμμετέχοντες στην αγορά είτε από τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Ανακοινώσεις ή επικοινωνήστε στο REMIT@lagie.gr.