Συχνές Ερωτήσεις

Εξεταστέα ύλη των εξετάσεων για την χορήγηση «Πιστοποιητικού Διαπραγματευτή Παραγώγων Ενέργειας (ΠΔΠΕ)»

24.06.2020

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και της Απόφασης 3: «Επαγγελματική επάρκεια Μελών στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά (Αγορά Παραγώγων) του ΕΧΕ» και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εξεταστικής Επιτροπής, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει ως ακολούθως:

Εξεταστέα ύλη των εξετάσεων για την χορήγηση «Πιστοποιητικού Διαπραγματευτή Παραγώγων Ενέργειας (ΠΔΠΕ)»:

 1.       Κανονισμός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων)

 2.       Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς: Φυσικός Διακανονισμός Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Κεφάλαιο 6)

 3.       Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ.:

 • Αρμοδιότητες και ευθύνη της ΕΤ.ΕΚ. (Ενότητα Ι. Ορισμοί - γενικές ρυθμίσεις, παρ. 2.1),
 • Εκκαθαριστικά και μη εκκαθαριστικά μέλη (Ενότητα ΙΙ. Εκκαθάριση των συναλλαγών, παρ. 2.2-2.3),
 • Ειδικότεροι όροι ως προς τις δηλώσεις φυσικού διακανονισμού (Ενότητα ΙΙ. Εκκαθάριση των συναλλαγών, παρ.7.17), και
 • Διαδικασία καταμερισμού (Ενότητα ΙΙ. Εκκαθάριση των συναλλαγών, παρ.7.18).

 4.       Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/580, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 1227/2011, με έμφαση στην ακόλουθη θεματολογία:

 • Βασικοί ορισμοί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ).
 •  Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες (Άρθρα 2-4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ).
 • Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (Άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ).
 • Βασικές έννοιες τήρησης σχετικών στοιχείων που αφορούν εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα (Πίνακας 2 του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/580).
 • Βασικές έννοιες αναφοράς συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (Άρθρα 1-9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/590).
 • Διαφάνεια συναλλαγών (Άρθρα 2-4 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011).

 5.       Επιπλέον των ανωτέρω, η ακόλουθη θεματολογία:

 • Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χαρακτηριστικά): συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα προαίρεσης (options).
 • Αντιστάθμιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging), αντιστάθμιση με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures hedging), αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (option hedging).

Λεπτομέρειες αναφορικά με την ημερομηνία εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και την εγγραφή των ενδιαφερομένων, θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση.