Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή στο σεμινάριο πιστοποίησης Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας του ΕΧΕ και στο σεμινάριο Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Ενεργειας της EnExClear

28.05.2020

H αίτηση συμμέτοχής στο σεμινάριο πιστοποίησης Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας του ΕΧΕ βρίσκεται εδώ και Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Ενέργειας της EnExClear εδώ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δήλωσης μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων, θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι υπάλληλοι των Συμμετεχόντων του ΕΧΕ και των δυνητικών Εκκαθαριστικών Μελών της EnExClear.