Συχνές Ερωτήσεις

Διδακτέα ύλη για την πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης και εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις για την χορήγηση «Πιστοποιητικού Διαπραγματευτή Ενέργειας (ΠΔΕ)»

09.07.2020

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των νέων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Απόφασης 2: «Επαγγελματική επάρκεια Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας & στην Ενδοημερήσια Αγορά του ΕΧΕ» και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εξεταστικής Επιτροπής, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει ως ακολούθως:

 

Διδακτέα ύλη για την πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης και εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις για την χορήγηση  «Πιστοποιητικού Διαπραγματευτή Ενέργειας (ΠΔΕ)»