Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης και Παραγωγών κατόχων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υ.Σ. - ΗΕΠ.

16.07.2019

Βάσει των προβλέψεων της παρ. 4, αρθ. 84 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους ως άνω, άρχονται από τη επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης της παρ.5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016. Για την εξυπηρέτηση των ως άνω ενδιαφερόμενων προς σύναψη Συμβάσης Συναλλαγών ΗΕΠ, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει τα εξής: 

Α) για την αναλυτική διαδικασία εγγραφής μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ:

Β) για την Συμμετοχή στον ΗΕΠ και την υποβολή των σχετικών αρχείων .xml, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: