Συχνές Ερωτήσεις

Διεπαφή Προγραμμάτων Εφαρμογών του Συστήματος Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας

12.06.2019

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των υποδομών πληροφορικής για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ A.E.) παρέχει στους ενδιαφερόμενους Συμμετέχοντες καθώς και σε τρίτους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών υποδομών πληροφορικής τους με το Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ, Energy Trading Spot System / ETSS) μέσω εξειδικευμένης Διεπαφής Προγραμμάτων Εφαρμογών  (Application Programming Interface / API). Η δυνατότητα χρήσης του API στοχεύει στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών σύνδεσης και διενέργειας συναλλαγών με ασφάλεια και ταχύτητα.

Στην πρώτη έκδοση των στοιχείων λογισμικού και τεκμηρίωσης του ETSS API, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1)    Προδιαγραφή ETSS API
       a. Βάσει του standard OpenAPIv3 σε κωδικοποίηση html & yaml
       b. Διαδραστική τεκμηρίωση

2)    Παράδειγμα εφαρμογής API Client με οδηγίες εγκατάστασης/χρήσης
       a. Παραδείγματα κώδικα
       b. Οδηγός Προγραμματιστή
         
Η πρόσβαση στα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης και λογισμικού παρέχεται από την ΕΧΕ Α.Ε. στους ενδιαφερόμενους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Για την εξυπηρέτηση ερωτημάτων αναφορικά με τη χρήση/εκμετάλλευση του ETSS API οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υποστήριξης Αγορών της ΕΧΕ Α.Ε. αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξής:

HEnEx Market Support Department
Phone : +30 210 33 66 845
FAX:       +30 210 33 66 852
mail to:  etss_support@enexgroup.gr
(το θέμα του eMail να ξεκινά με το κείμενο [HEnEx ETSS API])