Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, για τη δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ν.4389/2016)»

09.08.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την

«Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, για τη δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το ν.4389/2016»

 

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης που παρατίθεται στη συνέχεια, όπως έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.  

 

Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση,  δεν αποτελεί έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε θα εξετάσει το σύνολο των παρατηρήσεων, τις οποίες είτε θα αποδεχτεί , ολικά ή εν μέρει, είτε αιτιολογημένα θα απορρίψει.

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση, καθώς και τις υποβληθείσες παρατηρήσεις.

 

Εφιστάται η προσοχή προς του οικονομικούς φορείς για την αποφυγή καταχώρησης προτάσεων και οποιωνδήποτε λοιπών πληροφοριών/στοιχείων εμπιστευτικής φύσης, απευθείας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς τα ανωτέρω στοιχεία αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια επί της ανακοίνωσης διενέργειας της διαβούλευσης.

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 16 ημέρες από την ανάρτησή της στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή από  Τετάρτη 09.08.2017 έως και  Πέμπτη 24.08.2017.

 

Η διαβούλευση έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και έχει πάρει μοναδικό κωδικό 17DIAB000002054.

 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης: (αρχείο pdf.)

 

Επισκεφθείτε  τον υπερσύνδεσμο της διαβούλευσης:

www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm