Συχνές Ερωτήσεις
Όροι Χρήσης

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EXE) προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά πριν  προβεί  σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του EXE και να μην προσχωρήσει  περαιτέρω σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του EXE παρά μόνο αν τους αποδέχεται πλήρως.

1. Το ΕΧΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται. Το ΕΧΕ ή οι εποπτεύοντες φορείς του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή για άλλους λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

2. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του EXE, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών (ενδεικτικά κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί. Ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από την ως άνω ευθύνη, εάν αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο, προκειμένου το τελευταίο να χρησιμοποιεί για λογαριασμό του  κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία.

3. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του EXE, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του EXE.

4. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής πύλης του EXE χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία προέρχεται από υποβολή αναληθών, ανακριβών,  μη έγκυρων ή ελλιπών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το EXE.

5. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, το ΕΧΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη ή παραλείψεις κατά την δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το ΕΧΕ δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε αξίωση αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οιαδήποτε ζημία (θετικήή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου.

6. Το ΕΧΕ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης (από συνδέσμους - links). Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, ευθύνονται αποκλειστικά οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί τόποι. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής υποχρέωση για οποιονδήποτε.

7. Δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες του EXE μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα του EXE στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο. 

8. Στο ΕΧΕ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον δικτυακό του τόπο καθώς και προστασίας από ιούς των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν. Το ΕΧΕ δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν το υλικό και τις λειτουργίες του δικτυακού του τόπου δεν περιέχουν ιούς. ΤΟ ΕΧΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.  

9. Το ΕΧΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης.

10. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής πύλης του EXE, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Ο Δικτυακός Τόπος του EXE αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές την χρηστικότητα, την διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@enexgroup.gr .