Συχνές Ερωτήσεις
Παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υποχρεωτικής Συμμετοχής ΗΕΠ στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ

Για την εγγραφή Κατόχων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτούνται:

α) η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ μετά από αίτηση προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας, και

β) η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μετά από αίτηση προς το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Για την εγγραφή Κατόχων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας των παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
  • Δηλώσεις Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  • Αντίγραφο Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016..
  • Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού.
  • Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης.
  • Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης.
 2. Δηλώσεις Κατόχων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 3. Αντίγραφο Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.
 4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. Απαιτείται η γνωστοποίηση λογαριασμού τράπεζας από υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των προμηθευτών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται.
 6. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ μεταβείτε στις Εγγυήσεις Συμμετοχής στην Αγορά.
 7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
  • Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ.
  • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
  • Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.
  • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Τα έγγραφα που υπογράφονται απο τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.