Συχνές Ερωτήσεις
Δημοπρασίες Προθεσμιακών Προϊόντων

Το Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΣΔΠΠΗΕ) εισήχθη με τις διατάξεις των Ν.4336/2015 & Ν.4389/2016 και παρέχει πρόσβαση στους  Εναλλακτικούς Προμηθευτές σε Προθεσμιακά Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας, με υποχρέωση φυσικής παράδοσης στην Προ-ημερήσια Αγορά, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών χαρτοφυλακίων.

Η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) ορίζεται Διαχειριστής του ΣΣΔΠΠΗΕ κατ’ εξουσιοδότηση της κείμενης νομοθεσίας. Η ΕΧΕ Α.Ε. διατηρεί το Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων και το Μητρώο Πωλητών, διεξάγει τις Δημοπρασίες, λειτουργεί τη Δευτερογενή Αγορά και τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση των Προθεσμιακών Προϊόντων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό βάσει των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ).