Συχνές Ερωτήσεις
Γενικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εξασφαλίζεται με την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, «Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ».

Το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ περιλαμβάνει :

Α) το Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,

Β) το Μητρώο Αγοραστών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, «Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων».

Στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εγγράφεται η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4389/2016.

Στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων εγγράφονται ως Αγοραστές:

Α) οι Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγγεγραμμένοι στους Προμηθευτές του Μητρώου Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ.

Β) οι Έμποροι, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγγεγραμμένοι στους Εμπόρους του Μητρώου Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ως Αγοραστές Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν.4389/2016 :

Α) η ΔEH Α.Ε., με την ιδιότητά της ως Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ,

Β) οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των όρων του ελεγκτικού μηχανισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 7 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,

Γ) oι Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση, «Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες».