Συχνές Ερωτήσεις
Μονάδες στο Μητρώο Μονάδων

Το Μητρώο Μονάδων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρείται και συντηρείται από τον  'Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.' (ΑΔΜΗΕ A.E.).